fundación arsis

Transparencia

politica de privacidad

Protecció de dades de caràcter personal

TITULAR

La Fundació Privada ARSIS, com a responsable del tractament de dades personals, s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, continguda a la Llei Orgànica 15/1999, i altres normatives que la complementen i desenvolupen posteriorment com el Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals i lliure circulació d’aquestes dades.

Denominació: Fundació Privada ARSIS
Domicili fiscal: Ramon Turró 10, esc. B, 1r 3a – 08005 Barcelona
CIF: G63004162 Telèfon: 93 250 98 85
E-mail: arsis@arsis.org
Pàgina web: www.arsis.org
Finalitat estatutària: La Fundació Privada ARSIS té per objecte la promoció de la qualitat de vida i la dignitat de cada persona, especialment si prové d’entorns difícils socialment. Concretament, la Fundació vol promoure i realitzar accions dirigides als grups humans més necessitats de l’entorn on esta ubicada, especialment a través de l’educació, la capacitació i l’atenció social. La Fundació preveu treballar amb col•lectius com: dones, infants, joves, immigrants, ancians, persones en risc o en situació d’exclusió social. Per a tal fi, es preveu la creació de centres educatius i d’assistència social, així com el desenvolupament d’activitats culturals, esportives, artístiques, de lleure i festives, i la promoció del voluntariat i la solidaritat internacional.

FINALITAT

Les dades sol•licitades, aportades de manera voluntària i explícita, queden registrades en els fitxers de la Fundació ARSIS, gestionats per la mateixa i amb la finalitat de comunicar-se amb els seus treballadors, voluntaris, beneficiaris i altres parts interessades, així com d’enviar notícies de les seves activitats i comunicacions de rellevància als seus usuaris, mecenes i col•laboradors.
L’enviament de correu per mitjans electrònics es fa mitjançant correu directe o a través de la plataforma Mailchimp, incloent un formulari de registre d’alta de la persona interessada, amb l’opció de modificar les seves dades i cancel•lar la seva subscripció en qualsevol moment.
Els fitxers de la Fundació ARSIS són els següents:
– Contactes (socis, col•laboradors, amics, persones i institucions interessades).
– Treballadors i voluntaris.
– Beneficiaris del projecte SAI.
– Beneficiaris del projecte humanitari.
– Gestió educativa (alumnes de cursos, beneficiaris del projecte d’inserció laboral, assistents a xerrades, conferències i tallers, etc.).

LEGITIMITAT

La persona interessada ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb els fins detallats en el formulari de recollida de dades.
El tractament de dades es fa servir per a enviar notícies de l’entitat o avisos útils per als contactes, així com tota mena de comunicació indispensable relacionada amb el servei o projecte de la Fundació del que es beneficien o prenen part.

OBLIGACIONS DE LA FUNDACIÓ ARSIS
El personal de la Fundació haurà de complir els següents requisits pel que fa al tractament de dades de caràcter personal:
– Tota incidència haurà de comunicar-se al responsable determinat en el Document de Seguretat, per tal que actuï segons els protocols establerts en el document.
– Qualsevol sortida de dades haurà de ser comunicada al responsable de seguretat.
– Els fitxers temporals que continguin dades de caràcter personal hauran de ser eliminats un cop s’hagi acabat el seu ús.
– La cessió de dades personals amb motiu d’una relació laboral amb la Fundació queda completament prohibida fora dels casos previstos al Document de Seguretat o allí on es doni una autorització expressa per part de la Fundació. Queda també prohibida la revelació a tercers, sense la corresponent autorització, d’informació o dades obtingudes pels treballadors de l’empresa. Aquesta informació i dades només podran ser utilitzats dins del marc de desenvolupament normal de la tasca que acompleix cada treballador/a.
– Aquestes obligacions persistiran fins i tot quan s’hagi extingit la relació laboral amb la Fundació ARSIS.

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals són conservades i protegides mentre es doni una relació amb la persona interessada, o fins que aquesta persona sol•liciti la seva eliminació, exercint els seus drets de cancel•lació, oposició o rectificació. Quan finalitzi la relació amb la persona interessada la Fundació podrà conservar les dades durant un període de 5 anys com a mínim.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
L’usuari té dret a accedir a les seves dades per exercir els seus drets de rectificació, cancel•lació o bé oposició a l’enviament de notícies i comunicacions. L’usuari pot exercir es seus drets, d’acord amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades, comunicant-ho a la Fundació ARSIS per correu electrònic (montse@arsis.org) o postal, al carrer Sardenya, 29 – 08005 Barcelona. Drets de les persones interessades:
– Accés: consultar les seves dades incloses als nostres fitxers.
– Rectificació: modificar les dades personals quan siguin inexactes o calgui actualitzar.
– Supressió: pot sol•licitar l’eliminació de les dades personals.
– Oposició: pot sol•licitar que no es tractin les seves dades.
– Limitació del tractament de dades.
– Portabilitat de les dades.

CESSIÓ DE DADES
En cap cas les dades aportades seran utilitzades per a una finalitat distinta a la que es detalla en cada formulari d’inscripció. Tampoc no seran cedides a tercers que no es detallin en aquest document.

FORMULARIS
La recollida de dades es pot realitzar:
– A través de formularis impresos, a omplir per l’usuari o el seu tutor legal (en el cas de menors). La finalitat és fer un seguiment de la persona que rep el servei, formació o ajut que li atorga la Fundació, així com mantenir comunicació amb ella.
– A través de formularis per Internet (Mailchimp), on es detalla la finalitat de les dades recollides, el seu tractament i els drets de l’usuari.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

FITXER ENCARREGAT FINALITAT
Contactes Fundació ARSIS Comunicació i notícies.
Treballadors i voluntaris

Fundació ARSIS

Gestió FASS

Relacions laborals.
Projecte SAI Fundació ARSIS Seguiment i comunicació amb els beneficiaris, relacionada amb el servei.
Gestió Educativa Fundació ARSIS Seguiment i comunicació amb els beneficiaris, notícies rellevants sobre cursos i activitats d’interès.
Projecte humanitari Fundació ARSIS Seguiment i comunicació amb els usuari, relacionada amb el servei.

 

MESURES DE SEGURETAT
Les dades recollides són emmagatzemades de forma telemàtica en tres ordinadors de la Fundació, utilitzats exclusivament pels professionals responsables del servei o activitat per a la qual es recullen les dades.
Cada ordinador compta amb una clau d’accés que només coneix el seu usuari i un sistema de protecció de pantalla que s’activa quan s’abandona el lloc de treball.
Els ordinadors compten amb un sistema de còpies de seguretat al núvol (backup remot) encriptat amb una clau que només coneix el responsable de l’entitat. L’empresa proveïdora d’aquest servei és Cromlec SL.
A l’ordinador que conté les dades del projecte SAI (dades especialment sensibles) es fa una còpia de seguretat física cada setmana, en un suport portàtil que conserva la persona responsable i manté fora de l’accés d’altres persones.

XARXES SOCIALS
La fundació ARSIS fa servir les següents xarxes: Facebook, Twitter i un Blog. La seva finalitat és exclusivament informativa i comunicativa; en cap cas es demanen dades als visitants o usuaris per mitjà de les xarxes socials.
Barcelona, 22 de maig de 2018